,, Barabutne bašh jekhajekh nijamalipa e čhavorenge Roma“ – Meriot

1070

Центарот за семејно и детско згрижување – КМОП, во партнерство со Ромски Ресурсен Центар Скопје, денес организираат завршна  конференција насловена  „Заедно за еднакви права на децата Роми“ во рамки на проектот „Градење на посилни локални мрежи за подобрување на заштитата на правата на децата Роми“, кој е финансиран од Европската Унија преку Министерството за финансии (CFCD).

Конференцијата  се одржува во Хотел Мериот-Скопје

На конференцијата ќе се обратат:

Мабера Камбери, Министерството за труд и социјална политика

Зурија Мемедова, претставник на кабинетот на Министерот без ресор  задолжен за имплементација на Националната Стратегија за Роми

Давид Рама, Центар за семејно и детскo згрижување (KMOП) Атина

Фатош Усаинова, Менаџер на проектот, Ромски Ресурсен Центар (РРЦ) Скопје.

Проектот кој се имплементираше во изминатите 18 месеци е дизајниран да ги поддржи локалните механизми за координација и структури кои имаат улога да ја унапредат интеграцијата на Ромите преку унапредување на нивните капацитети за функционална имплементација на иницијативите за заштита на децата Роми кои се во согласност со националните и ЕУ политиките кои ја таргетираат интеграцијата на ромската заедница во Република Северна Македонија.

Аvdive  ikergovel i agorutni konferencija anavkerdi ,, Barabutne bašh jekhajekh nijamalipa e čhavorenge Roma“.  O proekti savo kerlapes  telal o Centari  bašh arakibe e čhavorengoro  KMOP,  ko  partnerikano buthi kheripe  e Romane  Resureske centrumeja tharo Skopje.

O celijo  thar akava proekto nakhla ko 18 chona thaj sas diyajnirime  te ikerel o loklanikane mehaniymoja  bašh kordinacija khi struktura  save sineolen lejbe than  te bajraren ko poučipe  I integracija e Romengri.

I konferencija ikergovela ano  Hotel Meriot , aso  o proekti thano  finansirime lovenge dumeja  kotar Evropaki Unija.

Hazri kerga:Neđmedin A.- Roma Press