MTSP- Realiziringa tanaribe telal mapiribe panda 85 manušenge save nanelen khera

1173

Министерството за труд и социјална политика повторно започна активности за заштита и сместување на бездомните лица кои се наоѓаат во импровизирани живеалишта под Кале, а од кои голем број се деца. Во зимскиот период надворешната температура е ниска и има опасност по животот и здравјето на овие лица. За обезбедување засолниште покрај капацитетот на Центарот за лица бездомници Скопје, се користат и постоечките капацитети на установите за социјална заштита кои во моментов се неискористени. Во рамки на овие активности, во текот на месец ноември направено е мапирање на локацијата наречена под Кале каде се групирани најголем дел вакви семејства и истите се сместени во објекти на установа за социјална заштита. Во моментов таму се згрижени 85 лица, од кои 49 се деца.

Ministeriumi baši trud thaj socijlan  politika  ko aver fori tavdela pire bukaja  baši arakibe e manušen save nanelen kher thaj than pire đjivdipnaske,  aso araklagovena sas  ko bešlaripe telal o Kale  ko olengere agaar vakerde thaj improvizirime khera, maj buteder  olendar sas tikore čavore.

Akana ko jevendeskere vaktija  kana avrik tano but šudro  dar si olenegere đjivdipnaske numa thaj sastipnaske.

Arakibaske  than baši lengro đjivdipe  upral o kapaciteti  taro Centari baši  manuša save nanelen khera (bezdomnikija)Sopje,  akana ikerenapes  o kerdune thana thaj ustanove baši socijlanikano arakipe save ko akava dakiko nane olende manuša.

Ko pervazija baši akava čhon  kergapšes  mapiribe ki lokacija agaar anakerdi  telal o Kale, taneste save maj but arakenapes e asavke manuša thaj ola tane legarde ko  thana thaj ustanove ko objektija taro socijlanikano arakipe.  Akana ko akava momenti tane  85 manuša, savendar tane 49 čavore.

O MTSP – bičhalela Havlaribe, Đji kaj e manuša dikena  ko disave thana asavke manuša save nanelen khera thaj bešena akana ko šudre vaktija ko disave dromariba, sigo te keren amensar kontakti koakala numerija: Скопје: 071 733 171, 071 411 908, 071 261 778; Битола: 070 791 770, Струмица: 070 381 660, Струга: 070 317 612 / 046 781 733.