Проект за прекугранична (Cross-border) соработка – Делегација од Косово во посета на Општина Шуто Оризари

1563

Делегација од Косово ја посети Општина Шуто Оризари по повод склучување на соработка за прекугранична cross-border соработка. Градоначалникот Курто Дудуш ја искажа својата благодарност за нивната отвореност и желба за соработка на идниот проектот чија што имплементација се планира на две територии, односно во Општина Шуто Оризари и Косово. Средбата беше искористена за размена на инфрмации и искуства во врска можните начини за селектирање на отпад со цел обезбедување на почиста животна средина. Исто така, беше разговарана за идниот проект кој предвидува зајакнување на постоечките капацитети во двете општини за поефективно справување со отпадот. Делегацијата на Косово истакна дека сеуште постои потреба од организирање и имплементирање на кампањи за подигнување на еколошката свест и култура со цел правилно депонирање.

Delegacija andaro Kosovo ko misafirluko ki komuna Šuto Orizari bašh pandibe lafi  maškar buthi keripe e honensar anavkerdo ,,cross-border”.

I gnd thar akaja buti keripe tavdela odoleja so valani te ovel amen buthi keripe maškar akala duj hone thar raštre ko selektiribe  sa o otpadi  so frdelapes, odoleja te resara ko pošukar havajakoro suluko numa hem pošukar đjivdipe, vakerga o Šerutno Kurto D.

Ko jekh kergapes  lafi pomaškarutno buthi kheripe ko zorakeripe e kapacitetoja  ko duj komune  bašh poefikasnikane legaripe  e čudimale otpadeja.

Delegacija thar Kosovo vakerga isi panda vakti te kerelpes buti thaj  ko organiziripe thar  kampajna thaj vazdipe o gogaveripe  thar ekologikano gndipe, te šhaj te đjanen  nijamale sar  valani te deponirinelpes, vakerge  i delegacija thaj đjene thar Kosovo save sine ko duje divengoro misafirluko khi komuna Šuto Orizari.

Hazri kerga: Roma Press