Akharin taro Bičaldo Veljko K.-Romani khedin ki Hrvatska thani mujal dejbe vaučerija

830

Во пресрет на сесијата на Комисијата за следење на спроведувањето на Националната стратегија за Ромите, по иницијатива на членовите на групата и претставниците на Ромската алијанса во Република Хрватска “Кали Сара”, пратеникот Вељко Кајтази свика прес-конференција во хрватскиот парламент за да испрати порака дека ромската заедница се противи на воведувањето  ваучер, наместо гарантираниот минимален надомест пропишан со Законот за социјална заштита.

Ko anglalipe  bašhi i andi bukarni sesija  tari Komisija bašh diklaripe o legaripe tari Nacionalnikani strategija e Romengiri  ki Hrvatska, pali dendi inicijativa tharo đjene  e prestavnikojondar  Romane kedinatar  ki Hrvatska ,,Kali Sara”,O Bičaldo Veljko Kajtayi akharga pres konferencija ko Hrvatsko parlamenti  te šaj te bičalelpes i akharin  tari Romani khedin thaj  aso mujalipa (protiv)  taro aniba ko takati dejbe vaučerija, ko than so valanga  te anelpes paluno lafi bašhi minimalnikano lovengoro dejbe, sar  so vakerelapes  ko Kanoni  bašh socijalnikani politika.

Mangava te informirinavtumen akaja incijativa nane incijativa  tari Rađji Republika Hrvatska, thaj amen na mangaja odova agar te ačovel.

Pakava so akaja incijativa ka ovel  tare alusaribaskiri kampana  baši avutne evropikane alusaribe, thaj o lokalnikane političarija-taro thana Međumurije thaj Varaždin akale šajdipnaja  mangena te len simpatie  taro butederipa e đihanengoro dejbaja lafi  olende na salde ko bilačipe so kerenale upral o Romano đihani,  von kerena bilačin thaj upral sae đihanija  save đjakerena taro jek asavko kanoni savo preperela ko minimalnikano dejbe love.

Hazri kerga:Erdjan M.-Roma Press

Lendo linko www:phralipen.hr