Ano Tetovo panda isi Roma save žjivdinena kho but bilače čhane thaj bizo plisutne dokumentoja..

1057

Општина Тетово како и Секторот за внатрешни работи, изјавуваат дека се уште во Тетово  постојат граѓани кои не се пријавени во матичната книга на родени и не поседуваат училишна настава. Токму поради ова се иницира Проект  за упис на ваквите лица-Роми, кои не поседуваат  лични документи.  Еден дел од Ромската етничка заедница во Македонија во градот Тетово се уште живеат во мизерни услови за живот, без работа, без инфраструктура и без соодветни услови за живот. Еден голем дел од Ромската заедница во градот Тетово не користат социјална парична помош како нај ранлива заедница и тоа како последици од тоа што не поседуваат лични документи. Ромите ги обвинуваат институциите на системот дека се заборавени и не им се обезбедува основни услови за живот, пренесува Бота Сот и Тв.Алсат. Тука во ова место не поседуваат лични документи за идентификација, јас исто така не поседувам документи укажува анкетирано лице. Јас не сум ни примател на социјален помош, не примам никаква помош едноставно ништо! Бараме работа, но немаме документи, можеби и поради тоа и несум вработен. Јас имам желба да поседувам документ како и секој друг граѓанин во оваа наша држава, тоа не е едноставно затоа што не ѓи уживаме истите права како друѓите. Тие, ниту патот не ни го реновираат- тука во оваа улица кога врне дожд, се прави река, укажува анкетирано лице. Немам пензија, немам социјална помош и не поседувам никакви парични примања. Имам 80- години, укажува друго анкетирано лице. Во Тетово постојат 28-семејства–Роми кои не  поседуваат документи за идентификација, додека 20 деца се ученици кои ја немаат потребната документација за упис во училиштата. Од Секторот за Образование на општина Тетово образложуваат, децата ке бидат примени и регистрирани како лица без документи во основните училишта, а во текот на учебната година ке се залагаме да имаат соодветна документација, укажува Ахмет Љазими. Во Тетово евидентирани се  околу 200 лица со Ромска етничка заедница кои немаат  евидентирано матичен број на родени и друга пропратна документација.

Komuna Tetovo  sar thaj o Sektori bašh andrune buka , vakerena  bašho o Tetovo  isi dizutne save panda nane olen pire plisutne dokumentoja. Thaj bašh sa akava  kerlapes  hayri jek proekto bašh hramibe sa e asavke manuzen ko baro bijandibasko lil thaj odoleja te kerelpes olenge hayri plisutne dokumentoja.

Jek kotor thar Tetovake Roma isi save đjivdinena ko riga thar sasoitnipake manušiaken šartija đjivdipnaske,  bi infra strukturaja, bi disave lovenge arkajha mukle  thane ki rig bi khoni te dikhel olen soj thane đjivde manuša ki Makedonija, vakerena angli patrin  Bota Sot thaj Tv Alsat.

Ko akava than kote so avilen avdive nane bute Romen pire plisutne dokumentoja, na lena lovengi arka thar socijalno thaj nane ko bukarne thana, numa šhaj bašh buti na lenamen soske nane amen dokumentoja, vakerela dizutno thar akava than.

Aso aver phuro 80 beršengoro ko jekh vakerela  baši o na šukar hali e thaneskoro bašh đjivdipe, numa vakerela jeke tikore biršimeja akate ovela bari len, numa khoni na dikhela amenj.

Akale thaneske vakerlapes isi 28  Romane jerije save đjivdinena thaj tane bi dokumentoja, numa e komunake vastalutne gndinena akale proektoja ka čhivelpes agor e problemeske savo preperela ko dokumentoja.

Isi thaj 20 čavore save valani te oven lendune thane k sistemi thar edukacijako siklovipe,  thar o sektori bašh edukacija e komunake thar Tetovo vakerena, e čhavore ka oven lendune ko edukacijake thana thaj hramime sar čhavore bi dokumentoja numa  pal odova ka lačhare olenge o identifikacie thaj ka oven jekh sar sa e avera, vakerela o  Ahmet ljazimi.

Ano Tetovo 200 dizute thane evidentirimo sar dizutne bi bijandibaske numeroja sar đjivde manuša, save nane olen evidentirime plisutne dokumentoja.

 

Hazri kerga: V.R.-Roma Press