B.O. Kham Sijan-Skopje bašh o Biđjuko 8 to April ulavge pustika(Lila) khi Romani čhib- dik Video

1324

Birađjakiri organizacija Kham Sijan -Skopje, bašh o Internacionalno dive e Romengoro 8 to aprili nišankerena o dive e Romengoro odoleja so kherena Humano aktiviteti ulavibaja lila e čhavorenge thar  Fundavni siklana Phrajla Ramiz thaj Hamid.

Akava aktiviteti akale organizacijake thano penđardo maškar ko Roma soske  but berša pal palal akaja organizacija thar asavke lila pustika ulavga  but milja kotora ki sasti Makedonija, ko sa e fundavne siklane savende siklovena Roma.

Numa sa akava kherena ole but pašipnaja  thar amala e Organizacijake  thaj e Romenge  i rajni  Trinett thaj Mark Constance, thaj i bari mangin tharo saste vastalune e Birađjakere organizacijatar Kham Sijan-Skopje.

Dikhen ko teluno video sar nakla o ulaviba e lilengoro ki Siklana Phrajla Ramiz thaj Hamid-Video

Hazri kerga:Neđmedin A. Kamera:Safet R.-Roma Press