Dikhipe maškar o Direktori tari Uprava bašh anglal đajde i Edukacija e kedinengiri Milutin Stančič thaj i Ramiza Sakip

1528

Директорот Милутин Станчич и преставници на Управата за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците, остварија работна средба и меѓусекторска соработка со советничката за образование на општина Шуто Оризари, Рамиза Сакип.

Ki Uprava bašh buvlaripe  thaj anglal đajbe i edukacija e čibjenge  taro potikne kedina ki Republika Makedonija, Direktoreja Milutin  Stančič tari uprava  sas ikerdo  dikhipe ko lafi keripe baši maškar sektoreski buti keripa  e konsileskere prestavnikoja  bašh  edukacija  tari komuna Šuto Orizari Ramiza Sakip.

O lafi keriba nakla ko pozitivnikane legaripe thaj te đjalpes anglale ko dejbe motivacija  e Romane čavenge ko bajraripe o nivelo đji po učo digri pal edukacija.

I Ramiza Sakip  sikavga mangin ko pamaškarutno buti keripe  maškar ki Uprava thaj I komuna Šuto Orizari, soske salde pomaskarutne buti keribnaja đaja  barabutne resaraja đji po šukar rezultatija e Romane đihaneske ki Republika Makedonija.