Ikerdi i 15-to bešin taro Konsili e komunakoro Šuto Orizari.

963

Ko eratutno dive ikergapes  konsileskiri bešin ki komuna Šuto Orizari thaj kergapes  lafa  bašh pobuter nukte  tare diveskoro niče bukjake, numa ko agor angapes  paluno lafi te nakel i 15 konsileskiri bešin  tare konsileskere manuša save tane o muj e đihaneskoro ki komuna Šuto Orizari.

Po teleder  drabaren ki Makedonikani čhib save programe bukakere nakle taro konsili e Šutkakoro..

*Усвоени програми од 15 (петнаесетaта) седница на Советот на општина Шуто Оризари:

 1. Програма ,,Ф,, Урбано планирање на Општина Шуто Оризари за 2019 година.
  2. Програма ,,Ј,, за Комунални дејности на Општина Шуто Оризари-Скопје за 2019 година.
  3. Програма (РА) за заштита на животната средина и природата за 2019 година.
  4. Програма за активностите на Општина Шуто Оризари во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и управување со кризи во 2019 година.
  5. Програма за работа на одделението за комунална инспекција, инспекција за заштита на животната средина и одделението за комунални редари на Општина Шуто Оризари за 2019 година.
  6. Програма К4 Програма за култура, културни манифестации и творештво во Општина Шуто Оризари за 2019 година К4 со под-програма К40 и КАО.
  7. Програма Л Програма за спорт и рекреација во Општина Шуто Оризари за 2019 година ЛО со под-програма ЛОО и ЛА
  8. Годишна програма на Одделение за локален економски развој во Општина Шуто Оризари за 2019 година “Програма Г“.
  9. Годишната програма за социјална заштита во Општина Шуто Оризари за 2019 година.
  10. Програма за управување со отпад
  11. Програма за работа на овластен градежен инспектор
  12. Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести
  13. План и програма за контрола на популацијата на бездомни кучиња на територија на Општина Шуто Оризари

Lendo taro web-sajto  e komunakoro Šuto Orizari

 

Hazri kerga:Neđmedin A-Roma Press