Ikerdo 8-to Kongresi e partijako PCER-Presidenti Samka Ibraimovski..Video

1151

Партијата за Целосна Еманципација на Ромите го одржа својот 8-ми конгрес. Конгресот се одржи на денес 15 јуни  2019 година, со почеток во 12:00 часот во Домот на Културата во Тетово. Во конгресот присуствуваа 250 делегати и 250 симпатизери како многу гости.  Конгресот имаше измени како и дополнување на Статутот на ПЦЕР и избор на носители на функции како и нови членови на органи.

Partija bašhi Sasti Emancipacija e Romengiri thar Utarali Makedonijа avdive ikerga o havlardo  8- to kongresi ano Tetovo ko kher e Kulturake thar o 12:00 o ari.

Kongresi sine ole celjo  te iranelpes thaj te dopherelpes o Statuti e partijako PCER thaj alusaringepes but  neve đjene thaj legarutne pozicijake ani partija PCER, Anlargepes nevutne štar telal presidentija e partijake, nevo sekretari ani partija thaj sar Presidente nevutne mandateja i ponodorig ikherela o than o Deputati Samka Ibraimovski.

Sasti čipota sine učhardi thar o timi kotar o Roma Press dikhen o Video..

 

Hazri kerga: Neđmedin A-Roma Press