Institucionalnikani diskriminacija upral e Roma..

900

Доколку статусот на Ромите во Босна и Херцеговина се мери со бројот на конференции, тркалезни маси, акциони планови и разни заклучоци, нема сомневање дека повеќето од нивните проблеми и егзистенцијалните потреби ќе бидат решени одамна. Толку многу работи се кажаа, заклучија, поддржаа и истакнаа во разни документи за положбата на Ромите во босанското општество. Меѓутоа, припадноста кон ромското малцинство во земја која со својот највисок правен акт ги остварува основните права на сите категории и групи од сопственото население, па дури и конститутивните народи, значи секојдневно да се соочуваат со различни форми на дискриминација, што драматично се одразува и врз нивното постоење. “Во последните десет години, ромското население учествува во општински совети, односно општински собранија во име на категоријата национални малцинства или други, на начин што тие претставници ги претставуваат сите оние кои се занимаваат со овие прашања. Од друга страна, нашиот оригинален закон на локално ниво предвидува дека познатата 3% квота, која во голем број општини е недостапна за припадниците на националните малцинства, а со тоа и секако Ромите, вели Сејдиќ

Đji kaj o statusi e Romengro ani Bosna thaj Hercegovina  dikhalrelapes e  numeroja  thar konferencija, rotale mesalija, akcnikane planoja thaj so na aver kerdune upral e Roma, nane dikhipe  so pobuter olendar ačhovena olengere problemija thaj egyistencijako valanipe  te oven ande olenge disavi solucija.

Ola ka ačhoven ko adala hakajipa  so bi jekh olendar thar olengere majpriviligirime rotalija ko buvle evropska puvja  nane te daran olendar. Odoborom but kerlapes lafi, phanle lafija, ikerge bare dokumentoja bašh polačhipe e Romane pozicijako ko Bosansko sasoitnipe.

Maškar ko sa adava, e đihanija Roma thar akaja phuv I ponodorig ačhovena  maj učhe hakajipaske aktoja  save ikerena phiro fundavno hakajipe  ko sa e niveloja  thar kupe, konstitutivnikane dizutne, odoleja kamlapes te vakerelpes  bašho sakova dive araklagovena na jekhajek diskriminacijaja.

E Roma ki Bosna nane čhale thar odova thaj so delapes olenge thar komunake atarija, sav preperela upral olende kanoneske ikeribnaja. Thar aver rig o kanoni dela olen šajipe  thar komunako preperipe upral e Roma 3% kvota, thaj vi akaleske I komuna nane dostapno  e etnikane kedinenge , maj but e Romane kedinake ki Bosna, vakerela o Sejdik.

Hazri kerga:Erđan M.-Roma Press