Izložba thar Memo Sulejmano Makedonijako atletičari rekorderi

2149

Мемо Сулејманов е роден во Велес, 1926 година, место каде ги поминал детските предвоени години, како што и самиот вели во едно интервју: „…Продавав весници по улиците, а тогаш за да продаваш весници требаше доста да трчаш и да бидеш издржлив“. Во септември 1944 година им се приклучил на партизаните во Осмата, односно подоцна во Дванаесеттата македонска бригада, со која учествувал во ослободувањето на Скопје. Веќе наредната година почнал да трча за Армијата.Мемо Сулејманов е основоположник на македонското маратонско трчање.

Avdive ko muzej tari Republika Utarali Makedonija  ikergapes  i havlardi izložba koanav thar Rom Memo Sulejmanov, savo khi amari Raštra isile than uzal ko bare velikanija thaj promotorija e Makedonijake.

Memo Sulejmanov si bijame ando Veles, 1926 berš, taneste  saveste nakavga  pire čhavorikane  berša, thaj vov korkoro  vakerga ko jek intervju… me bikinava sas lil Haberutne ko droma, thaj ko odova vakti te bikine  Haberikane lila  valani tuke  bari kondicija thaj prastaiba pe droma te resare  sa e manušen bikinibaske.

Ko Septevri  1944 berš  lela than thaj kho askerija thar partizanija ki Ovtoto, aso ponodorig thaj  khi Dešudujto Makedonijaki brigada, kasaja lela than  ko tromakeripe  tharo Skopje,Palo odova tavdinga  te prastal thaj ko Askerluko.

Memo Sulejmanov thano o manuš savo čhivga i funda k Makedonjako prastaibe  thaj sakana anela  sine o jekta thana  bašh akaja Raštra, vakerga o direktori tharo muej e makedonijako, vakeribnaja o Memo thaj oleskere  pašutne valani te oven ko akava than thaj te oven jekhajek sa e averensar.

Degapes  vi Šukrin keripe  e čaveske thar o memo Sulejmanov Erol Sulejmanov savo sikavga poro baro oben saste baši o sajdipe e Memoskoro odoleja so sikavaja kobor si o baripe e manušengo save kerge buti bašh akaja raštra thaj čirutni Jugoslavija.

Pretsvaniko thar ministeriumi bašhi Kultura  savi puterga i izložba anglal ko khedime  vakerga, akava si o baripe amare  themakoro Republika Utarali Makedonija, sostar olate đjivdinena pobuter etnikane khedina thaj olaj o barvalipe akale themakoro khi misal sar soj o Memo Sulejmanov Rom aso sine o hem baro promotori e Makedonijako.

Sar redakcija taro Roma Press na sine amenge halovibaske pe sostar o avibe ki akaj izlozba sine maj hari ikerde thar Romano đihani, aso kerelapes  lafi bašh Rom savo kerga but ko sportikane umal prezentiribe hem e Makedonija thaj korkoro e Romen.

Fuhalindor kergem o sasto artiklo bi te dika muja Romengere, aso maj but kergapes lafi bašh amende, đji kana ka ačova phanle korkoro amende kana valani bare baripnaja te ova sine o maj baru numero avime thar avera kedina save đjivdinena ki Makedonija ko akava than. Daja tumen šajipa dikhen teleder foto mesađija thar i puterdi izložba

Hazri kerga:Roma Press