Kanoni baši o tezgađjije resla, so ovela e licencencar?

1026

Сега ќе биде потребно секој да поседува лиценца, што значи дополнителен трошок освен изнајмување на тезга и друго. Од донесувањето во сила законот за спроедуване, сега не ќе може тезга да имаат и вработени лица и пензионери, кој оваа активност ја гледаа како едно надополнување на нивниот и така тенок семеен буџет.
Поради оваа измена во Законот за трговија, на пазарите ќе се намали бројот на пазараџии и прометот дури за 30-40 проценти. Законот предвидува пазарџиите да плаќаат персонален данок, како и здравствен и инвалидски надоместок. Според статистигата има околу 20 илјади закупци на тезги на пазарите.

Januari 2019 berš resarga o nevo kanoni bašo kinibikiniba, Odothe sako so ka bikinel ka valani  te ovel le licenca, tadani sa odova  dopherdo finansisko pharipa kana ka lelpe tezga telal renta jali ki kirija.

Kana alo o vakti bašh realizacija akale kanoneske, kamlapes thaj so našti vi e bukjarne thaj o penzioneria te ovel olen tezga, save sar extra buti kerenala sine dži akana, ja baši po baro profiti, ja palem bašo poro tikno familiarno budžeto.
Sebepi akava kanoni isili šajdipa te tikjnol o kinobikinipe taro o numero pazardžiengo, savo legarela na oficijalno taro 35 đji 40 procentoa.

Jekh licenca si importantno jekhe tezgake,  aso okola save kamena te ovelen  duj, trin jali buteder tezge ka valani  leske odobokhar  licence, garavelapes li disavi dupka pal akava kanoni saveja šaj e trgovcija te učharenpes ja palem ka đjakerelpes te kerelpes iranipe akale kanoneske, soske čačibnaske but phare ka đjal ov ko sasto te realizirinelpes.

Akava  kanoni maj but anelapes te šaj te pukjinelpes  danok,  sastipaskoro thaj invalidsko siguriteto, so isi disavo tikoro pozitiviteti, đjanidor so isi but manuša save kerena akaja buti beršensar, aso nanelen regulirimo penzijako thaj sastipnaskkro osiguriteto.

Numa doperelapes o pučhipe so ka ovel okolencar  save kerena tikno kino bikinipe ko improvizirime tezge avrik taro pazarija.

Aso na oficijlano vakerelapes e asavke kino bikinibaske manuša legarena o numero taro 22 đji ko 25 milja manuša.

Hazri kerga :Nedmedin A.-ROMA PRESS