Nadire Ređepi: Ekonomikano zorarkeripe e Romengoro tano jek maj valanutno kanali arakibaske solucija ko multisimenzijakoro pučhipe e Romane kedinake

928

Дека економската еманципација на Ромите предуслов за долгорочни позитивни промени во ромските заедници, и пристап до капитал е еден од најголемите проблеми со кои се соочуваат Ромите во започнувањето или во остварување на нивните активности  Надире Реџепи, директор на оперативната програма поле за Иницијативата за развој на ромската претприемништво. Во таа прилика разговаравме со неа за да дознаеме што се случува во РЕДИ и дали Ромите одлучуваат за сопствените иновативни идеи.

Baši  ekonomikani emancipacija  e Romengiri  tano sar anglal šarti  e bute beršengere  pozitivnikane iramalipaske  ki Romani kedin, tano diklo sar kapitali  taro jek maj baro problem  saveja arakenapes  e Roma ko tavdipe  olengere aktiviribansar vakerela, Nadire Redepi- direktori taro operativnikani programa baši  Incijativa  thaj buvlaripe e Romane anglalkuvibe, ko amaro mangipe te đjana save si  e ternegere korkoro inovativnikane idée oj vakerga:

Nadire Redepi ko intervju baši Phralipena vakerga  baši piri edukacijakiri agorkerdi siklovni, baši lakoro jerijeskkr ikerkeripe thaj vakerga so resarela tari Makedonija.

Man taro tikne berša sasaman bari motivacija  baši siklovibe  thaj manglum te resarav đji šukar educirimi Romani đjuvli, dengum baši odova  but mandar thaj ake avdive  kerava realizacija mire ideenge.  Me gndinava  so sijum đuvli na činavelaman  te iranav moro đjivdipe ko po šukar thaj te đjav po anglal.

But si importatno  te oveltut mangin  thaj motivacija hem te ove hazri  te đja po angle thaj po angle. Me agorkergum  biznis administracija  ko Univerziteti  tari laščim Purabali Europa ko Tetovo, Magisterska studie  pal ekonomija  ko globalnikane kinobikinibaske  Centralno evropikano  univerziteti ki Budimpešta.

Ekonomikano zorarkeripe ko Roma si but importatno  thaj tano valanutno  te šaj te kerelpes ko pobaro vakti  pozitivnikane resarina ki Romani kedin. Odova dela šajdipe e Romenge te bajroven, thaj te oven pokonkurentivnikane  hem so si importatno  lovengere ikeribnaja po zorale, odoleja ka keren but po lokhe o iranipe o muj e Romane kedinako, vakerela ponodorig ko kerdo intervju Phralipen.

Lendo linko : phralipen.hr