Nakhena Dekadake12 berša ki Makedonija numa o čhorolo hali na činavgovela ko Roma

1033

Во  местото ,,Споменик на непознат борец-Кочани”, Во ова место живеат повеке од петнаесет членови возрасни и деца, тука се родени и со години наназад  тие својот  живот во ова место го преживуваат во нај мизерни  услови за живот. Поминати  десет години  од фамозната ,,Декада на Ромите во Македонија”, Околу нас се уште може да се забележи еден голем број на социјални ранливи семејства кои се уште живеат на маргините и оставени сами на себе од севкупното општество. Молат за хуманитарна помош во лошите зимски  услови, бараат од надлежните да им се излезе во пресрет, да им се овозможи услови за нормален живот. Невладината Организација ,,Авена од Кочани” ги замолува сите хумани луѓе да им се излезе во пресрет на  семејствата со хуманитарни активности.  

Birađjakiri Organiyacija Avena taro Kočani, sas ki vizita  ko duj familije  save gejnena pobuter  taro 20 manuša, aso đjivdinena ko asavke šartija save  dikhenalen prekal o bičalde fotija đji ki amari redakcija.

O đjivdipe si pharo akale jerijenge save đjivdinena ko nisave manušikane šartija  đjivdipnaske, thaj  tadani pučenapes ola , sar našavdile o 10 thaj pobuter  berša tari anavkerdi ,,Dekada e Romengiri ki Makedonija“ savi sas skocentririme barabar e strategijaja e Romengiri ki Makedonija deše beršenge- pobuter asavke Romane familie te na oven penđarde,  te ovelen normalnikano hali đjivdipnaskoro, te ovel olengere čhaven šartija (uslovija) siklojbaskere, thaj sa odova so preprela ko jek normalnikano hali đjivdipnaskoro.

Akava so dikhena nane kher, tari sakoja strana mukela olenge pani, nanelen krovi, o kher tano improvizirimo taro na šukar  šartija, aso ko akala improvizirime khera ko sudre thaj tate vaktija djivdinena andre barabar pere familijaja,  lena tari Raštra but tikni socijalnikani arka, thaj svako dive đjakerena savo manuš ka avel diso te del olen, te šhaj te nakaven pumaro đjivdipe.

Doperelapes o pučhipe save tanende  thaj sar garavdile sa  e love save sas dendune te meninenpes  akala  fotija e đjivdipnaskere – odote ačovela jek baro pučhipe???.

Apeli akale  jerijengroo save đjivdinena ko but pharo šarti đjivdipnaskoro  ko jevendeskere vaktija  numa hem nilajeskere vaktija, te delpes olenge arka  bašhi po lokho djivdipe thaj te kerenpes olenge  nomalnikane šartija đjivdipnaskere ko than olengere thanaribaske anavkerdo ,, Napenđardo  borco ko Kočhani“.

Hazri kerga Erdjan M.-Roma Press