NRC-BUVERO, Jekhto di thar penđarkeribe e sikhlojbasko đjandipe bašh đuvla liderora..

801

Кампот се реализира во рамки на проект „Поддршка на жени Ромки да се идентификуваат нивните потреби, да ги побараат своите права и да се зголеми нивниот пристап до услуги за жени кои преживеале насилство”, во рамките на регионалната програма на UN Women „Спречување на насилството врз жените во земјите од Западен Балкан и Турција: Спроведување на норми, промена на ставови”, финансирана од Европската Унија. Првиот ден од тренингот за девојки од ромската заедница помина во меѓусебно запознавање и формирање мрежа за комуникација. Девојките преку разни игри разговараа пред сè за себа, за нивните желби и животни очекувања. Во делот агендата „Јас можам“ низ перспективата на една ромска жена. Инаку, БУВЕРО значи школа на ромскиот јазик, што од друга страна е симбол за добра комуникација, позитивни односи и моќта на жената. БУВЕРО е иновативна идеја за почеток на процес на промена во заедницата и во животот на ромските девојки и жени. Кампот е дизајниран за да се зголеми самодовербата на девојките преку владеење на комуникациски вештини, поттикнувајќи активизам во заедницата и социјални промени. Со овој тренинг НРЦ очекува учесничките да станат видливи и слушнати во нивната заедница, но и во јавниот живот, да се олесни нивниот пристап до еднакви можности, во свет каде половата рамноправност е реалност и пракса.

Kampo kerlapes prekal realizacija ano pervazija (ramke) thar proekto anavkerdo               ,,Ikkheripe e Romane đjuvlen  ko identifikuvibe thar olengere valanjipe, te roden pumare hakajipa  thaj te bajrarelpes olengoro lejiba than đji ko sa e ikherina thar đuvla save nakhavge zor  upral olende,,  Činavipe e zorja upral e đjuvla  thar regionalnikani programa  thar UN Women,, Čhinavibe e orija  upral e đjuvla thar purabalo Balkano thaj Khoranipe, ikherdo lovengere dumoja thar  Evropaki Unija.

Jekho di nakhla šukareste penđarkeribnaja e đjuvla maškar pumende  thaj tavdinga te kherelpes i mreža thar olengiri komunikacija.  Ko kotor thar  agendako buthi kheripe  tabdinga o aktiviteti e sikhlojbaskere phanle laforeja ,,Me šhaj,, sar perspektiva bašh anglalipe e Romane đjuvlako.

Buvero thano anav savo preperela thar laforo škola – sikhlovni ani Romani čhib, thar aver  rig thano sar simboli  bašh jekh šukar komunikacija, pomaškaripe thaj o yorjalipe jekhe đjuvlako.  BUVERO thano inovativnikano kotor te šhaj te tavdelpes e procesoja  bašh barabutno đjivdimos  e Romane đjuvlengo thaj romnengo.

Akale sikhlovibnaja NRC sar jekh thar maj aktivna Romane Birađjakere organizacija mangela te resarel o vaydipe thar šunibe  e đhuvlengo hango sar khi jekin numa thaj ko sasto  puterdo đjivdipe, te lokharelpes olengoro jekhajekipe ko realiteto numa thaj ki praktika.

Hazri kerga:Erđan M.-Roma Press