NRC-Obuka bašh legalizacija e Romane kerutnibaske

863

Претставници на ромски граѓански здруженија ги зајакнаа своите знаења за постапката за легализација на втората обука која се одржа на 04 и 05 декември во рамките на проектот „Поддршка за легализација на ромско домување“. Оваа публикација е изготвена со помош на Европската Унија. Содржината на публикацијата е единствена одговорност на Здружението Национален ромски центар (НРЦ), Куманово и партнерските организации Здружение Симбиозис 12 Куманово и Здружение  ОРМ Бела Кула Кичево и на никаков начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.

Pretstavnikoja taro Romane  enđio organizacij  zorakerge pumaro đjandipe  ki legarin  baši legalizacija e dujtone siklojbaske savi ikersalili ko naklo čhon  ko pervazija taro proekti ,, Ikerin  baši legalizacija e Romane kerutnibaske“

Prekal praktikane primerija  o manuša save lelel than , sineolen šajdimos  te  keren analiza preka i sasti dokumentacija  sar  valnipe ki resarin te ovel sar nijamalo statusi taro kerde na nijamale objektija.

I bukarni sikavin  sas ikerdi taro duj sikavne ko buti keribe e bukakere  proekteskere timeja.

Ki akaja publikacija  tani kerdi arkaja  tare Evropakiri Unija, i saikerin tari akaja publikacija  ka ovela palunipe taro Birađjakoro Nacionalno Romano centri  (NRC), Kumanovo thaj sar partnerska organizacie o Enđijo Simbiozis 12 Kumanovo thaj sar ORM-Parno kher Kičevo.