Promotivno video kerdo baši vazdipe o gogaveripe e dizutnengoro..

1794

Тимот на Рома Пресс со помош на општината Шуто Оризари денес покрена инцијатива за  подигање на свеста кај жителите во населеното место Шуто Оризари, како треба да се чува животната средина и како  треба да се остранат навиките на жителите за почиста средина и чист воздух. Со оваа кратко видео се надеваме дека ке го почитуваме нашиот живот, нашето здравје и се околу нас. Тимот на Рома Пресс само иницијативно во соработка со Џенгис Хусеини го реализираа краткиот видео запис, со единствена цел за подобрување и подигање на еколошката свест кај граѓаните во нашата единствена општина Шуто Оризари.

Timi Roma Press arkaja thar i komuna Šuto Orizari avdive vazdinge korkoro inicijativa e dizutnenge thar komuna te na frden e gunoja thaj e deponije kote ka ovel olenge maj lokhe, salde  kana isi amen čisto komuna tadani isi amen thaj šukar sastipa.

Akale  tikore videoja pakjaja so ka vazda tumaro gogjaveripe  te sajdina amaro žjivdipe thaj amaro sastipe.

Timi Roma Press korkoro inicijativno ko barabutno buthi kheribe  e rajoja Đengis Huseini kergapes akava video, jekhe celjoja te lačhara  thaj te vazda o gndipe  ko ekologikano ikerkeripe  ko korkoro dizutne.

Dikhen o Videoo thaj ulaven ole..

Hazri kerga:Neđmedin A.-Roma Press