Pučhipe bašh Roma thano kotor thar lavkeribe e tavdipnaske ko EU

715

Како да го искористите процесот на приближување на ЕУ за подобрување на положбата на Ромите во Западен Балкан и пред полноправно членство? Ова беше предмет на работилница во Берлин во рамките на проектот “Интеграција на Ромите 2020”. По Европската Декада за интеграција на Ромите 2005-2015. иницијативите за зајакнување на интеграцијата на Ромите во европските земји отсекогаш биле елемент на политиката на малцинствата – не само во земјите-членки на ЕУ кои ги презеле националните стратегии за интеграција на Ромите, туку и во идните членови. Кога станува збор за Србија, најголемата земја од Западен Балкан со најголем број Роми, ситуацијата е, како што вели ДВ вели Осман Балиќ, директор на Ромската лига на Србија, напредува во позитивна насока. “Дојде до нас дека прашањето на Ромите е на врвот на приоритетите во процесот на пристапување. Имаме посебен акционен план за Ромите во рамките на процесот на пристапување за Глава 23 и Глава 19 (Вработување), што ни е многу важно. Досега такви пристапи кон прашањето на Ромите немаше кога преговараше со земји како Унгарија, Романија, Бугарија и Хрватска “, рече Балиќ. Но, некои елементи на реформите што се одвиваат преку процесот на зближување не влијаат на подобрувањето на положбата на Ромите во Западен Балкан, туку спротивното. Коруновска укажува на специфичен проблем. “Во Македонија, на пример, е особено интересно прашање за катастарските и сопственичките книги.

Sar te ikerenpes  e procesoja  ko resipe pašipe  đji ko EU  bašh lačharipe o sasto resaripe e Romanegoro ko purabalo Balkani  anglal te kuven sar pherde  đjene ko EU- Akava sas o lavkeribe khi bukarno bešipe  ko Berlino  ko pervazija  thar  proekt anavkerdo,, Integracija e Romenge ano 2020“.

Pali Evropaki Dekada  bašh integracija  E Romengi  2005-2015, inicijativa  bašh zorakeripe prekal integracija  e Romengiri ko Evropake  puvja sakana sine  elementoja kothar politike  bašh  e potikore kedina –na salde ko puvja thar Evropaki Unija  numa thaj okola save lele pire nacionalnikane strategije  bašh integracie e Romengere, sar nevutne đjene.

Kana kerlapes lafi bašh Srbija, sar maj bari phuv kho Purabalo Balkani, thaj Raštra savi isiola maj baro numero thar Romano đihani, olengoro resaripe ko đhivdipe sar so vakerela o Osman  Balik, direktori thar  Romani liga e Srbijaki, đjala ko pošukareste thaj isi ola anglalipe.

Đji amende thano resardo lafi bašh o pučhipe e Romengoro thano ko maj učipe thar prioritetija e procesoske  bašh  lejbe than ko dikhlaripe thar Šero 23 thaj šero 19 (bukarnipe) , so si amenge  but importatno.

Ponodorig vakerela o Balik,  Sa so kernapes  o resaripe prekal  o procesi  pašibnaske na kerena diso šukare  ko lačharipe e Romengo thar Purabalo Balkani, numa odova si iramale mujal amende.

Hazri kerga:Erđan M-Roma Press