Šerutno Kurto D. dikhlapes e ambasadorkaja thari Švajcarija Sibil Suter

820

Градоначалникот К. Дудуш на средбата, ја информираше амбасадорката за отвореноста на општината во процесот на градење на соработка со меѓународните чинители, потребата од интензивирање на соработката меѓу локалната самоуправа и меѓународната заедница, отвореноста за воспоставување на соработка со невладините организации, младите и граѓаните. Градоначалникот К. Дудуш напомена дека Општина Шуто Оризари, активно работи во делот на подобрување на локалната инфраструктурата, преку континуирана изработка и реализација на градежни проекти. Во изминатиот период посебно внимание се посвети на зајакнување на  капацитетите во администрацијата, исто така за прв пат, се работи на подобрување на локалниот економски развој, образованието и на комуникацијата со јавноста. Швајцарската амбасадорка С. С. испрати честитки до Градоначалникот за досегашната работа и напорите за подобрување на актуелната состојба, напомена дека Швајцарската амбасада ги поддржува процесите на социјална инклузијата и помага во креирање на подобри услови за развој на децата.

Šerutno Duduš ko dikhipe kerga lafi e ambasadorkaja  bašh o putripe e komunako ko procesi lačharibe intenyviribe o buthi kheripe  maškar lokalnikano korkoro buthi kheripe e maškarđianeskere organizacijensar, e birađjakere organizacie, e terne thaj sae đihanija.

O Šerutno Duduš vakerga e komunake vastarutne kherena buti ko lačharibe  i infrastruktura, prekal  kontinuirime  buthi kheripe thaj kherlapes realizirime sa e proektenge. Jekhajek kerge zor ko preperipe  bašh pošukar o lokalnikano ekonomijako buvlipe, edukacija thaj komunikacija e diklevutnensar.

Švajcarijaki ambasada Sibil.S bičhavga pozitivnikano mesažo đji ko Šerutno  bašh o đjiakanutno buthi kjeripe ko dejbe zori bašh polačhipe.

Ambasadorka Sibil sikavga ikeripe  e procesija thar socijlanikani inkluzija  thaj dela dumo ko lačharibe e šartija ko pošukar e tikore čhavorenge.

Hazri kerga: Nedmedin A-Roma Press