Srbija – Leskovac e Roma mangena te keren buti, numa e vastakerde manuša save valani te araken olenge buti na kerena odova thaj na mangena olen

1225

Во овој град регистрирани се 1.221 невработени лица кои се изјаснија за членови на ромската заедница. Од вкупниот број на регистрирани Роми, 521 се жени или 42%.Во однос на вкупниот број на невработени лица во регистарот во Лесковац, Ромите сочинуваат 8%. Националната служба за вработување во Лесковац, квалификационата структура на невработените Роми во Лесковац е исклучително неповолна, бидејќи лицата со прв степен на образование (незавршено, делумно и завршено основно училиште ) претставуваат 87% од вкупниот број на невработени Роми.

Bukarnipe  tano jek taro prioriteti  thaj problem e Romengo  ko Leskovac.Ki akaja dis isi registririme 1.221 na bukarne manuša  save  vakergepes pire lafeja  so si tari Romani kedin. Taro kedimalo numero  na registririme Roma  tane 521  đuvla jali ko procentualnikano vakerkeripe legarela 42 procentija.

Ko dikhipe tari sahni dis Leskovac  baši i Romani kedin save nane ko buka legarela 8 procentija taro sa o numero đivdune ki akaja dis.

Sar soj lende o podotokoja tari Marija Stevanovik,  vastaluno savo arakela buti e na bukarnenge tari Nacionalnikani služba ko Leskovac,  i kvalifikacija taro na bukarne Roma ko leskovac tani but teleder ,  soske isi lender but so nanelen agorkerdo fundavni siklovni thaj asavko  numero legarela đji  87 procentija taro kedimo numero taro na bukarne Roma.

Aso maškarutne siklojbaja so valani te oven ki štartuni kategorija  registririme tane  136 manuša, aso eftato stepeni isi salde 4 manuša save tane jekhajek na bukarne.

Numa  o vakerkeripe tari aver  rig e Romengoro vakerena,  nane mangin amen sar Roma te čiven amen ja palem te len amen ko lengere privatna firme kana đjanena kaj amen sijem Roma.

Pobuer  ko lendo linko teleder.

Lendo linko rominfomedia.rs