Upral so dellapes zori sakone Rome te ovelle kher, numa valani te ovelle thaj sakodiveski butti

920

Најголем број на Ромски семејства во Србија живеат во ненаселени, бесправни куќи кои најчесто се наоѓаат во таканаречени ромските населби. Сиромаштијата и невработеноста се дел од секојдневниот живот. Државата и граѓанскиот сектор работат заедно за да ги подобрат животните услови на ова национално малцинство. Праксата покажа дека не е практично одделно да се решат проблемите со невработеноста и домувањето. Колку Роми немаат документ, тешко е  точно да се одреди и бројот на оние кои се без работа и живеат во несоодветно домување. Во рамките на проектот “Еве ние сме заедно – Европска поддршка за вклучување на Ромите”, Мисијата на ОБСЕ во Србија се вклучи во Постојаната конференција на градови и општини од  2014 за “Мапирање на супстандардни ромски населби”. Во тоа време 583 супстандардни ромски населби беа одбележани во Србија. Пописот во 2011 година покажа дека нивните домови најчесто се изградени од “сиромашни” материјали, тие немаат кујна, бања, немаат пристап до комунална инфраструктура. Орхан Усеин, шеф на Канцеларијата за интеграција на Ромите во Советот за регионална соработка, вели дека не можеме да ја генерализираме сликата за ваквите населби. Ситуацијата денес е таква што сè уште не знаеме што и колку Роми имат потреба од такви нешта, вели Усеин. Во целиот Балкан, Ромите се соочуваат со слични проблеми и затоа треба да учат еден од друг, вели Усеин. На пример, во Босна и Херцеговина, од почетокот на политиката за интеграција на Ромите, се доделени средства за изградба и реновирање на станови од јавниот буџет. Досега се изградени или реновирани околу 1.000 куќи. Република Северна Македонија има институционализирано неколку мерки во образованието, како што се вклучување во предучилишното образование и стипендии за средношколци и студенти Роми. Црна Гора постигна најголем успех со затворање на бегалските кампови Коник 1 и 2 и раселени од страна на Ромите кои со децении живееја во овие кампови.

Maj baro numero Romane familie ani Srbija  đjivdinena ko na Athareskere (naselba) thana, nanijamalipange khera savendar sakana araklagovena  pašeder  e Romane  mahalende. Čhorilipe thaj  o nabukarnipe thano olenge sakodivesesko resaripe upral olende.

Raštre thaj birađjakere organizacie kerena buti barabutne te šhaj te lačhharenpes olenge đjivdipnaske šartoja sar đihani thar akava minioriteti.

Ko pervazija tharo proekto  anavkerdo ,, Akhe amen sijam  barabutne“ Evropako ikheripe  della olen dumo te šhaj lena than e Roma ano asavke proektenge aktivitetija.Misija thar o OBSE kherela sakanutne konferencie maškar o dizja thaj komune,,Mapiribnaja  e supstandardikane šartija  ano Romane mahale“.

Orhan Husein – šefo ani Kancelarija  bašh integracija e Romenge thar o Konsili  thar regionalnikano buthi kheripe vakerela,  našti amen te khera generaliziribe  e mujeske  thar e asavke atharija – thana savende đjivdinena e Roma. Avdive sa odova so dikaja našti anlaraja ko than vakeribnaja panda kobore jerijenge trubul khera jali stanija đjivdipnaske.

Ko sasto Balkani e Romen isi jekhajek problemure, thaj odoleske trubul te sikloven jekh avrestar, vakerela  Usein, khi misal (primer),  ani Bosna thaj Hercegovina thar tavdipe e anglalipnaja thar politikani integracija e Romenge , dende  thane love lačharibnaske e khera e Romenge  ano puterdo dikho buđjeto. Thaj đji akana kerde jali renovirime thane jekh milja khera. Republika Utarali Makedonija ande thane nekobor  institucionalnikane dajatve ( merke),  bašh edukacija,  anglal sikhlojbaske,  stipendie bašh maškarutne sikhlovne thaj ikheripe e studenton Roma. Crna Gora resarga o maj učhipe  ani phandipe e našlengoro kampo  Konik 1 thaj 2 –thaj sas našutne save đjivdinena  ko akala thana sar Roma, numa vi ola phandadile, vakerela o Orhan Usein.

Hazri kerga:Nedmedin A-Roma Press pobuter  drabaren ano Udar