Duj berša nakhena bizi amari Romani Thagarutni (kralica) ,,Esma Ređepova T”

1131

На 11 декември 2016 година на 73 годишна возраст, по кратко и тешко боледување почина кралицата на ромската музика Есма Реџепова-Теодосиевска. Таа беше музички активна 55 години. Учествуваше на многу музички фестивали  и манифестации низ светот. Есма беше вистински музички амбасадор на Македонија во светот.

11 Decembro 2016 berš ko 73 berš, palo tikno thaj pharo nasvalipa muli i thagarutni e Romane muzikake i Esma Redžepova -Teodosievska.

55 berša muzičko aktivno. Lakoro gilavutno baro takati sakana lela sas than ko hem  but bare muzičko festivalia ki sasti Lumja )Svet.

Esma sas i hasuni muyikano prestavniko thaj Ambasadori e Makedonijake ko sasto Sumnal, nane than muyikano ja palem humanitarnikano saveste oj na sine,  na sine manuš ki akaja dunjaja savo na penđarela sas e Esma thaj lakoro gilavipe.

55 beršengiri kariera i Esma Redžepova Teodosievska ikerga pobuter taro 13.000  milja solističko koncertia ki  Makedonija thaj ko Sumnal.

Baši sa adava I ekipa taro ,,Roma Press” mangaja lakhe šukar than ko okova sumnal saveste đjivdinena o šukar manuša,  thaj sakana upral te ovel barikani (gordo ) so pali peste mukla šukar generacija ki muzikani umal, te šaj te araken o Romano barvalipe so preperela ki Muzika thaj Romani Kultura.