,, Barabutne bašh jekhajekh nijamalipa e čhavorenge Roma“ –Agorutni konferencija

791

Центарот за семејно и детско згрижување – КМОП, во партнерство со Ромски Ресурсен Центар Скопје, организираат завршна  конференција „Заедно за еднакви права на децата Роми“ во рамки на проектот „Градење на посилни локални мрежи за подобрување на заштитата на правата на децата Роми“, кој е финансиран од Европската Унија преку Министерството за финансии (CFCD).

Конференцијата ќе се одржи на 7 јуни 2019, петок во Хотел Мериот, со почеток во 10 часот.

На конференцијата ќе се обратат:

– Мабера Камбери, Министерството за труд и социјална политика

– Сенада Ламовска, претставник на кабинетот на Министерот без ресор задолжен за имплементација на Националната Стратегија за Роми

– Давид Рама, Центар за семејно и детскo згрижување (KMOП) Атина

– Фатош Усаинова, Менаџер на проектот, Ромски Ресурсен Центар (РРЦ) Скопје

Проектот кој се имплементираше во изминатите 18 месеци е дизајниран да ги поддржи локалните механизми за координација и структури кои имаат улога да ја унапредат интеграцијата на Ромите преку унапредување на нивните капацитети за функционална имплементација на иницијативите за заштита на децата Роми кои се во согласност со националните и ЕУ политиките кои ја таргетираат интеграцијата на ромската заедница во Република Северна Македонија.

Tajsa thano havlardo te ikergovel i agorutni konferencija anavkerdi ,, Barabutne bašh jekhajekh nijamalipa e čhavorenge Roma“  proekti sav kerlapes  telal o Centari bašh arakibe e čhavorengoro KMOP ko  partnerikano buthi kheripe  e Romane  Resurseske centrumeja tharo Skopje.

I konferencija ka ovel ikerdo ko Hotel Meriot tavdipnaja thar 10  ari, aso o proekti than  finansirime kotar Evropsko Unija.

Hazri kerga: Roma Press