Maj sigo rodelapes te anelpes o kanoni bash arakibe thar diskriminacija

831

Итно донесување на предлог-законот за спречување и заштита од дискриминација е пораката на 100 невладини организации на денешниот заеднички прес. Член 16 од предлог законот (кој е особено важен)

(5)Членовите на Комисијата треба да го одразуваат составот на општеството во целина и при изборот на членовите на Комисијата се применуваат принципите за соодветна застапеност на сите општествени групи, начелото на соодветна и правична застапеност на припадниците на заедниците и родово балансирано учество,Укажаа денес повеке Ромски Невладини Организации како и активисти.