Srbija-Definirime o prioritetija baši polačho đjivdipe e Romengoro

864

Седум месеци по формирањето на мобилните тимови, ја започна втората фаза на проектот “Техничка помош за подобрување на животните и условите за домување на Ромите во неформални населби – Рамни Ромите”. По Ниш, Параќин и Топола, Нови Сад беа одржани две работилници на кои членовите на мобилните тимови од Суботица, Зрењанин, Бачка Паланка, Стара Пазова, Беочин, Kovacica, Pecinci и Рума, споделување на искуства и најдобри практики и предизвици со кои се соочуваат во нивната работа. По тој повод, на процесот на оперативно планирање на мобилни тимови за 2019 година во согласност со методологијата на проектот “Техничка помош за подобрување на животните и домување уво ромската популација во неформални населби.Проектот “Техничка помош за подобрување на животните и условите за домување на Ромите во неформални населби – Рома куќа” е една од иницијативите во овој момент е поддржан од Европската Унија во соработка и кофинансирање на Владата на Република Србија. Договорниот орган е Министерството за финансии, како и главните корисници се на Министерството за градежништво, транспорт и инфраструктура и Канцеларијата за човекови и малцински права.

Efta  čhona buti keripe  taro mobilnikane timija, tavdingapes e dujtone fazaja taro proekti  anavkerdo ,,Tehnikani arka  baši polačhipe ko đivdipe thaj šartija ko kerutnipe e Romengere ko na formalnikane atarija’’ – Ramni Roma. Pali o Niš,Parakin thaj Topola, ko Novi Sad  sas ikerde duj kedipna save o đjene  taro mobilnikane  timija  tari Subotica, Zrenanin, Bačka Palanka, Stara  Payova, Beočin, Kovačica, Pečenica thaj Ruma, kerge buti keripna  taro maj lačhe praktike  taro anglal akharina  saveja ola araklagovena ki piri buti.

O mbilnikane timija sas kerde te šaj direktno taro than te lenpes o informacie baši o đhidvipe e Romengro, te šaj te kerelpes direktno realizacija baši lengo po lačho đjidvipe astardo e Strategijaja lejbe than  e Romengoro ko pošukar tajsa ki Republika Srbija 2016-2025.

Porekti savo kerelapes  baši po šukar pozicija e Romengiri  ko sa e niveloja, Roma  taro na formalnikane atarija(naselbe),,Roma-Khera’’ jek tari maj ikerdi incijativa thaj tani telal ikeripna tare Evropakiri Unija ko buti keripba thaj kofinansiribe tari radji e Srbijaki.

Panlo lafi tano baši realizacija e Ministeriumeja baši finansie sar thaj šerutne ikerimale o Ministeriumi baši tanaribe, transport thaj infrastruktura, kancelarija baši manušikane thaj etnikane  hakaja.

Akava si jek taro celoja te kuven e Roma ko sasoitnipe, akava ka delen šajdipa  baši polačho standardi ko đivdimos ko ikerkeripe e celoja tari Strategija  Evropa 2020, sar thaj doresipe o standardi e Evropake Unijako ko ikerkeripe sa e đihanen ko pošukar Obrazovanie, Socijalnikano arakipe thaj kerutnipe.

Pobuetr ko akava lendo linkoz: rtv.rs