Stagnacija ko Čakovča

1004

Повеќе од десет илјади Роми живеат во Меџимурје, а според најновите достапни податоци, Ромите и Ромите сочинуваат една третина од сите невработени. Покрај ниските стапки на вработеност, проблемот е многу мал процент од Ромите кои учествуваат во формалното образование – децата често го губат своето знаење за хрватските лекции во наставата и многу брзо ја губат мотивацијата за образование. Неодамна беше одржана седмата седница на Градскиот совет на градот Чаковец, каде што, меѓу другото, и предлозите II. Измени на Буџетот на градот Чаковец за 2018 година и Предлогот за буџетот на градот Чаковец за 2019 година. Бидејќи Чаковец е седиште на округот каде што ромската заедница постојано се соочува со значителни проблеми, важно е кратко да се разгледа усвоениот буџет за 2019 година и проекциите за 2020 и 2021 година

Pobuter taro  deš milja Roma đjivdinena  ko Međumurije, aso vakeripe o maj neve informacie , Roma tane jek taro trinto kotor e numeroske taro đihanija, thaj thane ko na bukarne thana. Upral e tiknarde resarina  ko bukarnipe, o problem iklovela taro odova so but tikno procenti taro akala Roma hulena ko edukacijako  siklovipe- e čhavore sakana našavena piro đjandipe  ko Hrvatikane lekcije siklojbaskere,  thaj but sig našavena piri motivacija prekal Edukacija.

Maj but problematikanipe  thano ko than Međumirije Save taneste đjivdinena e Roma, soske ko specifikano than  resardi tani i segregacija savo iklovela sar šarti  jail angluni nukta  baši avera problemija pali sa akava so resarela.

But čirla sas bešipe tare Atareskeriri bešin ki dis  Čakovec,  save bukakere bešinate diklepes  thaj o bahanija  taro duj – Iranipe ko Buđeti e Dizjako Čakovec  baši 2018 berš thaj bahanija  e dizjake Čakovec save hulena ko buđeti taro 2019 berš.

Čakovec thano than Atari, save e Roma tane ko akava than, thaj ola araklagovena  e maj bare problemensar  ko sa e segmentija, odoleske valani te dikelpes so,  sa kuvela ko buđeti e 2019 beršeske thaj ikeripe ko proekcija baši 2020-2021.

Ko nevutno buđeti  e dizjake  Čakovec,  na salde te ovel čivde  nekobor  stagnatirime kotora save tane ikerimale e Romane problematikaja, ko  sa adava valani te ovel o maj baro kotor  tari torta ikerimalo e Romane kedinake  soske salde oj  ko sasto vakti arakelapes e maj bare problemensar  taro akava than,  thaj odoleske ka valani te kerelpes  baro iranipe ko đjivdipe e Romenge ko than Međumurije e nevutne buđeteja baši 2019 berš.

Lendo linko: /phralipen.hr

Hazri Kerga:Erdjan M.-Roma Press