Afirmativnikane dajatve baši korkoro kuvibe ki buti e Romenge

1072

Невладината организација “Порењеје” од Вучје ја продолжува својата работа за подобрување на социо-економската положба на собирачите на секундарни суровини на југот на Србија.Проектот “Новите афирмативни мерки за самовработување и подобра положба на ромите како  и ромските жени во секундарните колекционери”, поддржан од програмата Швајцарија, со поддршка на Владата на Швајцарија и Владата на Србија, имаат за цел да помогнат во процесот на легализација на колектори и да понудат некои решенија работа на колектори. Во Србија речиси 50.000 луѓе се ангажираат во собирање на отпадот и најчесто припаѓаат на социјално ранливата категорија на населениеи претежно се Роми.

Birađjakiri organizacija ,, Poreneje’’ taro Vučje tavdena thaj I pondorig pire bukaja  baši lokhariba thaj pošukar  socio ekonomikano tanaribe  e manušengo save kedena plastika ki Srbija.

Proekti anavkerdo sar nevutne  afirmativnikane dajatve (merke) ko korkoro  bukarnipe baši pošukar  ikerkeripe e Romane jerijen, proekti savo ikerdo tano tari them Švajcarija thaj i rađji e Srbijaki, isilen ki gnd te den arka ki akaja buti bašh legalizacija  taro kolektorija  thaj te anavkeren  disave solucije  panle e bukaja ko kolektorija.

Fokusi  e  akala bukake taro proekti o birađjalipa taro manuša save kedena plastike jali sekundarnikane surovine, ola tavdinge e legalizacijaja  thaj doperge  kolektorikane asocijacije. Akanasaske salde valani arka  taro lokalnikane rađje, soske  amen našti sa adava te kerale korkoro.

Ki Srbija isi pobuter taro 50.000 milja manuša save kerena asavki buti  khedibnaja sa adava so čhudelapes, thaj thane manuša save perperena tari na šukar socio ekonomikano ikerkeripe,  but phareste akala manuša kuvena ko sistemi e raštrake, odoleske baši lengiri phari situacija  ola darana te na ačhoven thaj bi socijalnikane arkaja  so akana delala olenge i raštra.

 

Lendo linko: rominfomedia.rs