Darala-li i Bugarija taro Romano đihani..

1071

Kuneva -Ko intervju na mangle vakerga ki Bugarija isi 1,8 milionija Roma.

Во обид да се заштити одливот на државни пари за ромски стипендии, вицепремиерот Кунева без да сака издаде една од најстрого чуваните државни тајни – колку се Ромите -Циганите кај нас. Кунева најави дека во 2020 година ќе претставуваат 1/4 од работната сила. Но, работната сила е 4 милиони, па циганите треба да бидат 1 милион. Надвор од работната сила има деца и возрасни. Ако примениме општото сооднос меѓу населението (7,5: 4), тогаш ќе излезе дека вкупниот број на ромскиот етнос е 1,87 милиони лица. Со својот говор денес, Кунева во суштина го објави крајот на бугарската државност. Ромите- Циганите не се држава создадена од државата, тие не можат да имаат сопствена држава. Тие стануваат премногу, тие едноставно ја уништуваат својата сегашна состојба и одат на друго место. Нашата територија ќе биде окупирана од некој посилен.

Ki mangin te šhaj te lokharen e raštrale love save denapes prekal stipendie, vice premierka Kuneva  bi te mangela vakerga  jek but bari garavdi buti so nikana na vekerena sas o čačikano numero e Romengoro- kobor tano o numero sar raštralutne(državjanija) ki Bugarija.

Kuneva vakerga taro 2020 berš e roma ka oven 1/ 4 tharo bukarno takati, Numa o bukarno takati legarela 4 milionija,  odoleja  vakerindor e Roma valani te oven salde jek milioni. Avrik tharo bukarno takati  isi čhave thaj bare.Tadani ako mangaja te dika  maškar etnipe tadani (7,5:4), akale  dikhipnaja tadani e Roma iklovena numeroja  1.87 miliojna manuša ki Bugarija.

Akala podatokoja tane  but čirla  dikle, thaj  anglal vakteja disavo sikavutno ka iklovel ulavde podatokonsar  numa faktija thaj ka vakeren diso baši akava, numa sigo vakteske pandelapes o muj  oleskoro thaj nikana pobut ov na kherela lafi ja ja analize ki akaja tema, o doleja kampalapes te vakerelpes  o diklaripe taro neve bijande čhave legarelapes ki raštra ko primeri bijangovena trin Romane čave aso jek Bugari, iklovela trin prekal o jekh.

Ko akava dikhlaripe nane čivde  vi okola manuša save đjivdinena ko getija ko thana savende thane salde ola đivdune.

Akale  laforensar I Kuneva  mangla te vakereli o agor e Bugarijake agoreske taro raštralipe. E Roma nane i Raštra(drzava) ja palem kerde tari Raštra, thaj olen našti nikana te ovelen pumari Raštra. Numa ola ovena but baro numero, odoleja akana ola kerena bilačin pumare akanutnibaske thaj đjana averte. Šaj amari raštra te ovel lenduni tari disave aver đjiko save ka ovel po takatlimo(zorale) amendar.

Hazri kerga: Roma Press-lendo tharo –Butimess.bg