Video Reportaža thar so duj Đamie ki komuna Šuto Orizari- dikhen Video..

894

Искрениот муслиман, уште од денес го посакува и го очекува желно следниот Рамазан. Бидejќи, Рамазан е месец на ибадетите и рахметот, на меѓубратската љубов и на хуманизмот. Тој е месец на приближувањето еден со друг, месец кој што на совршен начин го оформува нашиот верски идентитет.

Рамазански Бајрам во Општина Шуто Оризари во Аллаховите Џамии, Амди Паша и Билали Хабиш.

O čačikano muslimani thar avdive mangela so posig te resarel e đji beršeskoro Ramazani, soske o Ramazani thano čhon thar rahmeti,maškarphralikano ikeripe o mangipe thaj o humanizmo.

Odoleske  dikhen o video kerdo thar timi thaj reportaža tharo Roma Press.

Dikhen Video ..

 

Hazri kerga:Neđmedin A.-Roma Press