Европскиот универзитет Република Македонија се подготвува за новата академска 2018/2019 година. Досегашното успешно реализирање на програмските активности, на сите седум факултети на Европскиот универзитет, е резултат на посветеноста и организираниот приод на менаџментот на Универзитетот, но и на систематската работа на наставниците, асистентите и на ректорот.

Подготвени сме да ја пречекаме новата академска година. Се подготвуваат наставните програми, техничките капацитети, надополнување и освежување на библиотеките кои функционираат во рамките на ЕУРМ. И оваа година ќе докажеме дека ЕУРМ се грижи за квалитетот на студиските програми и за исполнување на високите критериуми на студирање, Ова го прави логичен изборот да се студира на нашиот факултет.

ЕУРМ е прв приватен универзитет во Република Македонија и во сите овие петнаесет години е во постојан развој и подем. Денеска е рамо до рамо со сите европски универзитети со интернационален предзнак. Она по што овој Универзитет се издвојува од останатите е фактот дека наставниот и соработничкиот кадар е на највисоко ниво и според степенот на стручноста и според области на научното проучување.

Тоа на студентите кои студираат на ЕУРМ им овозможува квалитетна настава, можност за постојана консултација и соодветна практична подготвеност.

vropikano Univerziteti, tano rezultati taro sukar thaj organizirime anglal dajbe taro sasto menadmenti e Evropikane Univerzitetesko-Skopje

ji akanatni sukar buti thaj realizacija taro kvalitetno siklovne , taro sa e efta fakultetija ko Evropikano univerziteti, tano rezultati taro sukar buti keripe taro sa e bukarne.

Hazri sijem thaj akale berseske te djakera o nevo akademikano bers , kerenapes hazri sa e siklovne pire programaja, thaj tehnikane kapaciteteja, doperibaja I sasti biblioteka savi kerela buti andrunipa ko Univerzieti ko EURM.

Akava da bers ka sikava te ova o jekta sar sekova bers ko ikerkeripe o kvaliteti tare studiska programe doperibnaja o uce kriteriumija bashi studiripe, informirinena taro EURM.

Sar sakana e vuadara tane pravde sa e studentenge bi dikhibnaja lengori nacionalnikano ikerkeripe, salde informiribaja ko naklo akademikano bers ko akava fakulteti pashe agorkerge taro 8 dji 10 Romane studentija, pakavibaja so o numero ko ponodoripe ka bajrol avipnaja ko akava fakulteti.