Jekto Rota thar Presidentska Alosariba 2019

886

 

 

 

Avdive thar 08.00 javinako tavdinga i jekto rota thar Presidentska ALosariba ki Makedonija.

Thar Raštrakiri alosaribnaski komisija vakerena ko vakti putergepes e hangune thana, thaj akanasaske nane havlardo disavo načhalipe ko tavdipe e proceseske bašh legaripe e alosariba.

Ko jekh vi ki komuna Šuto Orizari putergapes ko vakti e hangune thana ko so duj Siklane Phrajla Ramiz thaj Harmid, sar thaj o 26 juli.

Hangunipasko nijami isi 1.808.131 manuša hangune, save valani ola kaske so ka mamgen thar trin kandidatija te den poro hango.

Ki jekto rota thar trin kandidatija ka ikerel o jekto than odole kandidate save ka ovele ikeripe thar hangoja 904.066 hangoja.

Денеска се одржува првиот круг од претседателските избори. На изборите право на глас имаат 1.808.131 избирач, кои можат да изберат меѓу тројца кандидати.

Во првиот круг победник може да биде кандидат кој освоил мнозинство гласови од вкупниот број избирачи, односно 904.066 гласови.

Според член 81 од Уставот, доколку во првиот круг никој не го добие потребното мнозинство, во вториот круг одат двајцата кандидати кои освоиле најмногу гласови во првиот круг.

Вториот круг на гласање се одржува во рок од 14 дена од завршувањето на првиот круг на гласањето, во случајов на 5 мај. За претседател е избран кандидатот кој добил мнозинство од гласовите, доколку на гласачките места излегле повеќе од 40 отсто од запишаните избирачи, односно 723.253 гласачи, што е предвидено со член 121, став 3 од Изборниот законик.

Доколку и во вториот круг ниту еден од двајцата кандидати не добил потребен број гласови, се повторува целата изборна постапка

Претседателот на Републиката се избира на општи и непосредни избори, со тајно гласање, за време од пет години. За претседател на Републиката исто лице може да биде избрано најмногу два пати. Претседателот на Републиката мора да биде државјанин на Република Македонија.

За претседател на Републиката може да биде избрано лице кое на денот на изборите наполнило најмалку 40 години живот. За претседател на Републиката не може да биде избрано лице кое до денот на изборите не било жител на Република Македонија најмалку десет години во последните 15 години. Изборот за претседател на Републиката се врши во последните 60 дена од мандатот на претходниот претседател.

Hazri kerga : Roma Press