Rom savo sas paldimo taro bazeni tari Bitola savo denga rodipe ko adelati, lela lovengo ikeripe taro 60.000 milja denarija

976

Основниот суд во Битола, Македонија, донесе пресуда против еден базен во градот поради директна дискриминација на Ром со тоа што не му дозволил влез на базенот во летото 2017 година поради неговата етничка припадност. Судот му нареди на базенот Довлеџик да ја прекине практиката за одбивање влез на базенот за Роми и исплата на оштета во висина од 60.000 денари за Фикри Јашаров, 37-годишниот Ром кој го тужеше базенот со поддршка од Европскиот центар за правата на Ромите.

Fundavno adelati  ki Bitola, Makedonija  anga adelateskoro paluno lafi  mujal jek bazeni  kid is Bitola  bashI direktno keripe diskriminacija  upral Rom, odoleja so sas na muklo te kuvel andre ko bazeni nilajeskkro 2017 bers, thaj vakeribnaja salde odoleske soske vov si Rom.

Adelati anga paluno lafi baši o bazeni Dovleđik  te činavel akaja praktika te na mukel te kuven andre Roma thaj te del lovengo ikeripe  taro 60.000 den baši o Fikri Jašarov, 37 beršesngoro savo vazdinga doš upral o bazeni  thaj sasale ikeripe tare Evropako centari  baši nijamalipa e Romengoro.

E arakibaske službe (security) tadani vakerge baši o Fikri  thaj panda jek Rom savo sine oleja so našti kuvena andre  ko bazeni, soske olenge sas vakerdo Romen mate muken te kuven andre.

Pala adava akava centri kerga tikni praktika mukla šoven na Romen te kuven andre naj sasa činavde aso pali olende avera šov roma jekajek na sas mukle, thaj akava sas ikerdo sar dokaz baši akava bazeni so kerelale ki praktika te na muken te kuven Roma andre.

Roma pobuter nane te oven diskriminirime , thaj vakerelapes akava salde ka ovel pozitivno efekti upral e Roma save đjivdinena ki Bitola.