Teatareskiri khelin anavkerdi ,,Pobuter na penđaravatut” Teatar Ćirikle-Kumanovo

1903

Ромски Театар Птици од Куманово  на 17.10.2018 год, учествувале на Мегународен Театарски фестивал со театарската претстава насловена  ,,Веке не те познавам од Алдо Де Бенедети.

Во театарската претстава се говори за Луиза  Мал Пиери која, ги среќава  во незгодна положба  секретарката како и нејзиниот маж адвокат, Паоло Мал Пиери  и решава повеке да не го познава.

Во целата претстава учествуваат Северџан Бајрам (Колјо) Теодора  Струмениковска, Ангела Пешик, Рамуш Муарем(Цирко),Емил Алијевски и Орхан Д. Јашаровски.

 

 

 

 

 

О Романо Театро ,,Čirikle,, taro Kumanovo  lele than ko Teataresko festivali e dramaja anavkerdi ,, Pobuter na  penđaravatut taro aftori Aldo De Benedeti” telal i rezija taro m-r Orhan D Jašarovski.

Ki akaja drama kerelapes lafi   baši  Luiza Mal  Pieri  savi arakela ki bilači položba e sekretarka thaj lakhe rome savo ov tano avukati, thaj baši odoja čipota i Paola Mal Pieri anela peske paluno lafi pobuter te na penđarele.

Pali adava o Avukati  rodela  arka ko doktori psihijatari , thaj kana o doktori  ka vakerel leske  i dijagnoza pali odova lakoro rom pal pale kerela i jekajek scena e sekretarkaja te šaj i romni leskkri te pakal so vov kerela kodo taro leskoro gogakoro nasvalipe.

Ki akaja  drama lele than Severxan Bajram penđardo sar  Koljo, Teodora Strumenikovska, Angela pešik, Ramuš Muarem –Cirko, Emil Alijevski, Orhan D. Jašarovski.

I sasti čipota resarga ko 17.10.2018 berš ko Teatar Kumanovo.