AVAJA -Erati dikhlepes e Premiereja thar Republika Utarali Makedonija Zoran Zaev

1076

“АВАЈА” како граѓанска и непартиска иницијатива која ги артикулира барањата на ромската заедница вчера организираше дипломатска вечера на која присуствуваа Претседателот на Владата на Република Северна Македонија, Зоран Заев заедно со претставници на Владата, претставници на Канцеларијата за Ромски Иницијативи при Фондацијата Отворено Општество во Берлин и дипломатските мисии. На дипломатската вечера се разговараше околу барањата од манифестот на “АВАЈА” со што прва точка на разговор беше зголемување на правичната застапеност во јавната администрација, а втора точка беше капиталните инвестиции во ромските населби.

“АВАЈА” во следниот период ќе продолжи да го претставува својот манифест пред сите политички субјекти и ромската заедница.

“AVAJA” as a civic and non-partisan initiative that articulates the demands of the Roma community yesterday organized a diplomatic dinner attended by the Prime Minister of the Republic of North Macedonia, Zoran Zaev with representatives from the government, representatives from the Roma Initiatives Office – Open Society Foundations in Berlin and representatives of diplomatic missions. At the diplomatic dinner, the demands that were discussed were from the manifesto of “AVAJA”, first point of discussion was the equitable representation in the public administration, while the second point of discussion was the capital investments in the Roma settlements.

“AVAJA” in the next period will continue to present its manifesto to all political subjects and the Roma community