Evropaki komisija akharga e Srbija te hraminel e Romen ko registri bijandipaske

  807

  Во извештајот за напредокот на Србија во процесот на пристапување во ЕУ за 2019 година, Европската комисија констатира дека поголемиот дел од Ромите се лични документи, но истакна дека треба да се следи постапката за регистрација на раѓањето на детето чии родители не поседуваат документи за лична и дека е потребно да се измени подзаконски акти акти. На овој начин, Европската комисија им се придружи на бројни меѓународни организации и тела основани според спогодби, кои се во нивните извештаи, исто така, укажа на овој проблем и се препорачува од страна на Србија за олеснување на влез во раѓањето регистрирани секое дете веднаш по раѓањето. Слични препораки на Србија претходно се обрати и на Советот за човекови права, Комитетот на ОН за човекови права, Комитетот на ОН за правата на детето, Комитетот на ОН за економски, социјални и културни права. Овој проблем во Србија речиси исклучиво влијае на ромското национално малцинство, бидејќи многу Ромки сé уште немаат лични документи.

  Ko vahtavi bašh anglalđajbe e Srbijako ko procesi  bašh tavdipe lavkeribe kho EU bašh 2019 berš,Evropkai komisija  konstatirinela ba[h o pobaro kotor thar Roma thane bi dokumentensar, numa valani odova valani te  kerelpes te resaren ko plisutne dokumentoja  thaj registracija tahar olengoro bijandipe, numa thaj ko la;haribe olengere  jerinegere  dokumentoja  so valani te irangovel  telalaktija  thaj aktija.

  Jekhajek asavge anglalvakeriba thar Srbija vakerga thaj o Konsili  ba[h manu[ikane hakaja, Komiteto thar Pašhakerde Nacie bašh manušikane hakaja,Komiteto thar Pašhakerde Nacie thar hakajipa e čhavengoro, kho ekonomikano, socijlanikano thaj kulturakoro hakajipa.

  Evropakoro parlamenti  ko jekh akharga eSrbija  te lačharenpes perde hakajipa  ko ikeribe kana bijangovena  e čhavore.

  Akava problem maj but astargovela maškar o Romano đihani ani Srbija, sostar e Roma nane olen panda pere plisutne dokumentoja.

  Hazri kerga: Erđan M-Roma Press lendo thar Phralipena