Teatarsko performansi telal i Rezija tari Sanela Emin

946

Akava kurko kergapes jek Teatarsko performansi  tari siklana Prajla Ramiz thaj Hamid, savensar vastakerela telal i Režija tari Sanela Emin –diplomirimo akteri.  Teatatarsko performanensar panle bašI o potikore čhave thaj o aviba e neve berseskoro, sakova dive bajrovela I mangin thaj o interest e dikelpes  akava tetareskkro khelibe.

Maškar so akava Teatareskkro performansi ko akanutne neve beršeskere biđjukengoro kulturakoro nišankeripe lena than ko sa e siklane  ki komuna Šuto Orizari, Avdisaske havlarena thaj khelibe  i jekhajek Teatarsko performansi anglal pobuter misafirija thaj sikle ki siklana Prajla Ramiz thaj Hamid.

Sa odoleske akarde sijen savore save mangena te oven kotor taro akava teataresko performansi savo kelela ki siklana Prajla Ramiz thaj Hamid, e vudara si puterde  baši sa e mangle e Teatareskere.